Дзвінки з мобільного безкоштовні

Дзвінки зі стаціонарних телефонів, а також мобільних операторів Київстар, Vodafone і lifecell безкоштовно по всій Україні

Передзвоніть мені

Сервіси – Більше ніж інтернет-гіпермаркет ❷❼.UA

Користувальницька угода

1. Терміни та визначення
2. Предмет Договору та порядок його узгодження
3. Порядок оформлення замовлення
4. Ціна Товару
5. Права та обов`язки сторін
6. Відповідальність сторін
7. Конфіденційність та захист персональних даних
8. Інформаційні повідомлення
9. Правила використання матеріалів, що розміщені на сайті інтернет-гіпермаркету
10. Інші умови
11. Строк дії Договору та порядок його розірвання

Дійсний Договір є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу Товару, що представлений на сайті www.27.ua.

Дійсний Договір є публічним, тобто таким, що відповідає статті 633 Цивільного кодексу України. Його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

Шляхом укладання дійсного Договору Покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, а також відповідальності за недоброякісне замовлення та всі інші умови Договору.

Договір вважається укладеним з моменту нажаття кнопки «Замовлення підтверджене» на сторінці оформлення замовлення та отримання Покупцем від Продавця підтвердження в електронному вигляді.

1. Терміни та визначення

1.1 . «Товар» чи «послуга» – об`єкт узгоди сторін, який був обраний покупцем на сайті інтернет-гіпермаркету та поміщений до «Корзини» або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. «Інтернет-гіпермаркет» – сайт Продавця за адресою www.27.ua, створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієспроможна фізична особа, яка досягла 18-річного віку, отримує інформацію від продавця та розміщує замовлення щодо покупки Товару, представленого на сайті інтернет-гіпермаркету для цілей, що не пов`язані зі здійсненням підприємницької діяльності, юридична особа або фізична особа – підприємець.

1.4. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «27» (ЕГРПОУ 40063820), юридична особа, створена та діюча згідно із законодавством України. Місцезнахоження: 32000, Хмельницька обл., Городокський район, м. Городок, вул. Грушевського, 59.

2. Предмет Договору та порядок його узгодження

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець – оплатити та прийняти Товар на умовах дійсного Договору.

2.2. Датою укладання договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного та беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, що розміщена на сайті інтернет-гіпермаркету, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовому вигляді.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в інтернет-гіпермаркеті через спеціальну форму «Кошик» або зробивши замовлення електронною поштою чи за телефоном, що вказані у розділі контактів інтернет-гіпермаркету.

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцю, якщо відомості, вказані Покупцем під час його оформлення, є неповними або викликають підозри відносто їх недійсності.

4. Ціна Товару

4.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та розташовані на сайті інтернет-гіпермаркету. Усі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон`юктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг вказана на сайті інтернет-гіпермаркету.

5. Права та обов`язки сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцю Товар відповідно до умов дійсного Договору та замовлення Покупця.
5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за виключенням випадків, що передбачені законодавством або за бажанням самого Покупця.

5.2. Продавець має право:
5.2.1. Змінювати умови дійсного Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги в односторонньому порядку, роміщуючи їх на сайті інтернет-гіпермаркету. Всі зміни вступають у силу з моменту їхньої публікації.

5.3. Покупець зобов`язаний:
5.3.1. На момент укладання Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, а також Тарифами (цінами), запропонованими Продавцем на сайті інтернет-гіпермаркету.
5.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов`язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця та достатні для доставки йому замовленого Товару.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов дійсного Договору в порядку, що передбачений цим Договором та діючим законодавством України.

6.2. Продавець на несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вид та комплектацію Товару.

6.3. У разі обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов дійсного Договору. Під умовами непереборної сили для цілей дійсного Договору маються на увазі події, що носять надзвичайний, невідворотний, непередбачуваний характер, такі, що виключають або об`єктивно перешкоджають виконанню дійсного Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти ним розумними мірами.

7. Конфіденційність та захист персональних даних

7.1. Надаючи свої персональні дані на сайті інтернет-гіпермаркету під час реєстрації або оформлення замовлення, Покупець дає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, виконання (у тому числі передачу) своїх персональних даних, а також здійснення інших дій, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження строку дії такого узгодження.

7.2. Продавець зобов`язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, що діють на підставі Договору із Продавцем, у тому числі і для виконання зобов`язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами діючого законодавства України.

7.3. Покупець несе відповідальність за підтримку своїх персональних даних у актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх обов`язків у зв`язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

8. Інформаційні повідомлення

8.1. Реєструючись на сайті інтернет-гіпермаркету, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаціїних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на основі Договору із Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.

8.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки у розділі «Мій кабінет» на сайті інтернет-гіпермаркету.

9. Правила використання матеріалів, що розміщені на сайті інтернет-гіпермаркету

9.1. Сайт інтернет-гіпермаркету містить інформацію, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але без обмежень, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові добутки.

9.2. Весь зміст сайту інтернет-гіпермаркету охороняється законодавством України та міжнародними договорами.

9.3. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, що розміщені на сайті інтернет-гіпермаркету, а саме: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам тощо.

10. Інші умови

10.1. Дійсний договір укладений на території Укрпаїни та діє в рамках діючого законодавства України.

10.2. Усі суперечки, що виникають між покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення урегулювання суперечливого питання шляхом переговорів, Покупець або Продавець має право звернутися за вирішенням суперечки до судових органів відповідно до діючого законодавства України.

10.3. Продавець має право вносити зміни у дійсний Договоір в односторонньому порядку, що передбачений п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни в Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін у порядку, що передбачений діючим законодавством України.

11. Строк дії Договору та порядок його розірвання

11.1. Дійсний Договір діє до повного виконання обов`язків сторонами, за виключенням випадків його дострокового розірвання.

11.2. До закінчення строку дії дійсний Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін та у випадках, що передбачені цим Договором та діючим законодавством України.